Jaarrekening 2019 Diaconie ELIM Jaarrekening 2019 Diaconie ELIM
Hervormde Elim - gemeente te Terneuzen      
College van Diakenen   Verslagjaar 2019  
         
      ANBI  
  Totaal exploitatie      
         
     begroting  rekening rekening
    2019 2019 2018
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €                     -  €                     -  €                     -
81 rentebaten en dividenden  €                     -  €                    9  €                     -
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                     -  €                     -  €                     -
83 bijdragen levend geld  €              3.000  €              4.188  €              3.545
84 door te zenden collecten  €            13.000  €            13.097  €            15.685
85 subsidies en bijdragen  €                     -  €                     -  €                     -
  totaal baten  €            16.000  €            17.294  €            19.230
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €                     -  €                     -  €                     -
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                     -  €                     -  €                     -
42 afschrijvingen  €                     -  €                     -  €                     -
43 pastoraat  €                     -  €                     -  €                     -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                 370  €                 331  €                 345
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €                     -  €                     -  €                     -
46 salarissen  €                     -  €                     -  €                     -
47 kosten beheer, administratie en archief  €                     -  €                     -  €                     -
48 rentelasten/bankkosten  €                   30  €                   30  €                   30
50 diaconaal werk plaatselijk  €              1.500  €              2.055  €              2.119
51 diaconaal werk regionaal  €              4.000  €              4.324  €              7.184
52 diaconaal werk wereldwijd  €            11.000  €            10.440  €            10.401
  totaal lasten  €            16.900  €            17.180  €            20.079
         
  Saldo baten - lasten  €                 900-  €                 114  €                 849-
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                     -  €                     -  €                     -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                     -  €                     -  €                     -
56 streekgemeenten  €                     -  €                     -  €                     -
57 aandeel in lasten federatie  €                     -  €                     -  €                     -
58 overige lasten en baten  €                     -  €                     -  €                     -
  totaal  €                     -  €                     -  €                     -
         
         
  Resultaat  €                 900-  €                 114  €                 849-
         
         
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2019  
    toevoeging aan onttrekking aan (-)  
  Algemene reserve  €                 114  €                     -  
  Reserve koersverschillen  €                     -  €                     -  
  Herwaarderingsreserve  €                     -  €                     -  
  Overige reserve  €                     -  €                     -  
  Totaal  €                 114  €                     -  
         
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €                 114    
terug