2016-04-09 Verslag beraadsdag 2016-04-09 Verslag beraadsdag
Verslag beraadsdag 9 april 2016 - werkgroep Toekomst
 
Aanwezig:  
werkgroepleden: 7 (hele dag)
gemeenteleden: 10 (alleen ’s ochtends of ’s middags)
1. Opening
Willem Patberg opent de vergadering met enkele overwegingen rondom benodigd leiderschap bij processen zoals het onze, en vraagt vervolgens in een gebed om inzicht en wijsheid in onze gesprekken en overwegingen.
 
2. Resultaten van de 7 beraadsbijeenkomsten
Tijdens de beraadsmiddag en -avonden hebben we gesproken over de volgende vragen:
 
Wat is voor de PG Terneuzen nodig om als één geloofsgemeenschap levensvatbaar te blijven?
 1. Wat wilt u heel graag behouden in/voor onze gemeente?
 2. Wat hoopt u dat we in de toekomst in onze gemeente hebben wat we nu nog niet hebben?
 3. Wat denkt u dat we in de toekomst in onze gemeente niet meer nodig hebben wat we nu nog wel hebben?
 4. Andere voorstellen etc.
 
Arie heeft per vraag de gegeven antwoorden geclusterd in een aantal categorieën en presenteert de uitkomsten in detail aan de aanwezigen.
Tamara vindt het wel opvallend dat er héél veel gedaan wordt in de gemeente en dat men dat het liefst allemaal wil behouden.
 
 Arie vraagt de aanwezigen om ieder voor zich per vraag vier thema's (categorieën) te selecteren die het meest aanspreken en besproken zouden moeten worden en/of aandacht verdienen in ons advies. Doel is om uiteindelijk plenair per vraag maximaal vier categorieën te selecteren en bij elk van deze categorieën een stelling te formuleren.
 
De individuele selectie leverde de volgende resultaten op:
 
a. Wat wilt u heel graag behouden in/voor onze gemeente?
Saamhorigheid, vormen van ontmoeting                               8
Jeugd                                                                                                     6
Pastorale zorg                                                                                     7
Zorg voor ouderen                                                                           -  (samentrekken met pastorale zorg)
Eredienst                                                                                              8
Gebouw                                                                                                1
Kerk in de samenleving                                                                  2
Verdieping in geloofsbeleving                                                     4
Inspirerende kerkgemeenschap                                                3
Professionele ondersteuning                                                      4
 
b. Wat hoopt u dat we in de toekomst in onze gemeente hebben wat we nu nog niet hebben?
Saamhorigheid                                                                                   7
Organisatie                                                                                          6
Pastoraat                                                                                              2
Kerk in de samenleving                                                                  6
Inspirerende kerkgemeenschap                                                11
Verdieping in het geloof                                                                4
Jeugd                                                                                                     -
Ouderenzorg                                                                                      -
Eredienst                                                                                              3
Gebouw                                                                                                1
Communicatie                                                                                    4
 
c. Wat denkt u dat we in de toekomst in onze gemeente niet meer nodig hebben wat we nu nog wel hebben?
Sociale activiteiten                                                                            2
Gescheiden versus gezamenlijk kerken                                  9
Eredienst                                                                                              1
Organisatie                                                                                          9
Gebouwen                                                                                          10
Jeugd:                                                                                                    -
We hebben alles nog nodig                                                          2
Personele zaken                                                                                4
Pastoraat                                                                                              -
 
d. Andere voorstellen etc.
Sociale activiteiten                                                                            3
Vernieuwing/verandering                                                             6
Eredienst                                                                                              3
Communicatie                                                                                    10
Kerk in de samenleving                                                                  9
Gebouwen                                                                                          1
Jeugd                                                                                                     -
 
 
Enkele gemaakte opmerkingen:
 • Niet meer nodig: sociale activiteiten: koffiedrinken met beroepskracht
 • Niet meer nodig: organisatie: wat we zelf kunnen doen we zelf
 • Invulling van de eredienst is ook belangrijk. Voorbeeld van Willem in Engelse kerkgemeente: vooraf ontmoeting in de kerkruimte en pas daarna start van de dienst. Voorbeeld van Gilles Zegers: na afloop altijd koffiedrinken als vast onderdeel van de dienst voor de onderlinge binding.
 
 
Per vraag is vervolgens bij elk van de vier meestgenoemde categorieën een stelling geformuleerd, met het onderstaande resultaat:
 
a. Wat wilt u heel graag behouden in/voor onze gemeente?
 
Saamhorigheid, vormen van ontmoeting:
Vast houden aan de mogelijkheid om zeer veel diverse activiteiten te kunnen organiseren om elkaar te ontmoeten. Dit vereist passende ruimte en beschikbaarheid van vrijwilligers.
 
Aanvullende opmerking: ruimte en vrijwilligers zijn van groot belang. Er kan eventueel een oproep om vrijwilligers gedaan worden.
 
Jeugd:
Er moeten voldoende activiteiten en inspirerende diensten georganiseerd worden om de jeugd en hun ouders voor de kerk te behouden. Dit vereist passende ondersteuning door een jeugdwerker.
 
Pastorale zorg:
Omzien naar elkaar is verantwoordelijkheid van ieder gemeentelid.
Vasthouden aan het pastorale netwerk en te onderhouden waar onder huisbezoek voor ouderen/lief en leed. Dit vereist prof ondersteuning bij bijzondere hulp.
 
Aanvullende opmerking: minder nadruk op pastoraat voor ouderen naast de taak van de predikant(en).
 
Eredienst:
Behouden van de eredienst voor ontmoeting met God en elkaar, centrale functie binnen de kerkgemeenschap en moet dienen tot verdieping van het geloof en tot inspiratie.
 
b. Wat hoopt u dat we in de toekomst in onze gemeente hebben wat we nu nog niet hebben?
 
Saamhorigheid:
Versterken van de saamhorigheid door mensen samen te brengen die elkaar weinig/niet ontmoeten.  Aandacht voor nieuwe leden en gasten. Vereiste is om nieuwe vormen te zoeken.
 
Organisatie:
Een transparante organisatie structuur waarbij duidelijk is op welke plek de beslissing genomen wordt.  Heldere aanspreekpunten en verantwoordelijkheden Beslissing op één plek nemen.
 
Aanvullende opmerking: een eenvoudiger organisatie kan ook al vanaf het moment dat je samen gaat kerken, ook al voordat je echt een kerk sluit. Dit moet onderdeel zijn van het invoeringsplan: Wat wanneer, etc. In ons advies moeten we een concreet plan van aanpak over uitvoeringszaken opnemen!
 
Kerk in de samenleving:
Open kerk zijn (letterlijk en figuurlijk):  in de stad, naar de medemens in nood, samenwerken met andere organisaties die actief zijn in samenleving, samenwerken met andere geloofsgemeenschappen.
Aanvullende opmerking: In de stelling genoemde zaken zijn mede afhankelijk van de keuze voor een kerkgebouw. Van belang is dus: * lijstje van eisen waaraan een gebouw moet voldoen, en * beschikbaarheid van vrijwilligers.
 
Inspirerende kerkgemeenschap:
Eén gemeenschap te zijn vanuit het geloof in God en van hieruit een open houding naar buiten te hebben, waardoor mensen nieuwsgierig worden.
 
c. Wat denkt u dat we in de toekomst in onze gemeente niet meer nodig hebben wat we nu nog wel hebben?
 
Gescheiden versus gezamenlijk kerken:
Stoppen met: mijn kerk-jouw kerk, Noord-Zuid, Hervormd – Gereformeerd, “gesloten” groepjes omdat ze de groei naar één gemeenschap belemmeren.
 
Organisatie:
Naar één kerkenraad en minder vergaderen.  (nog andersom formuleren!)
 
Gebouwen:
                Naar één multifunctioneel kerkgebouw  (nog andersom formuleren)
 
Personele zaken:
Vermindering van het aantal (fte) beroepskrachten is onvermijdelijk. Werken conform vooraf afgestemd werkplan.
 
Aanvullende algemene opmerking: Sleutelwoord is loslaten!
 
d. Andere voorstellen etc.
 
Vernieuwing/verandering:
Blijven vernieuwen, dus ook loslaten teneinde een levensvatbare geloofsgemeenschap te blijven.
 
Eredienst:
Interactief, eigentijds, minder strakke liturgie, meer variatie in liturgie en voorgangers, gericht op alle leeftijdsgroepen (aansluiting bij leefwereld ), op een aansprekende en inspirerende wijze. Gebruikmakend van alle beschikbare moderne com. middelen. In samenspraak met gemeenteleden.
 
Communicatie:
Moderne communicatie middelen zoveel mogelijk inzetten zonder daarbij de traditionele manieren te vergeten. Snel delen van informatie waar van toepassing.
 
Aanvullende opmerking: toegankelijkheid van informatie is van belang (inclusief naslagmogelijkheid)
 
Kerk in de samenleving:
                Zie vraag b.
 
 
Andere gemaakte opmerkingen:
 • De predikant is niet alleen verantwoordelijk voor de invulling van de eredienst.
 • Er moet duidelijk heid zijn over de urenbesteding van de predikant.
 • We moeten de predikant zien als geestelijk leider, die samen met vrijwilligers vorm geeft aan de diensten.
 • De rol en positie van de predikant(en) moet duidelijk vastgelegd worden in een werkplan.
 
 
3. Samen kerken en personele scenario's
Na een broodjeslunch wordt de dag vervolgd met het middagprogramma, met om te beginnen een  samenvatting van de inventarisaties m.b.t. het samen kerken en de vier gepresenteerde personele scenario's.
 
Op de beraadsbijeenkomsten waren gemiddeld ca. 30 gemeenteleden aanwezig, en 15 jongeren bij de jeugdbijeenkomst. Totaal waren er 172 aanwezigen.
 
Wanneer starten met gezamenlijk kerken?
92 gemeenteleden gaven aan de voorkeur te hebben voor beginnen direct na de zomer (september)
72 aanwezigen willen graag per maand wisselen van kerkgebouw.
 
Peiling van voorkeuren voor de scenario's:
 
scenario rood groen
A
B
C
D
117
2
3
29
4
30
76
31
 
Scenario C (predikant 50%, wel jeugdwerker, geen kerkelijk werker, één kerkgebouw sluiten in 2019) heeft verreweg de meeste  groene stickers gekregen en heeft dus een sterke voorkeur bij de gemeenteleden.
Opgemerkt wordt dat de gedane vergelijking onzuiver is. Alleen in scenario A zijn beide kerkgebouwen opengehouden, in de rest is telkens een kerkgebouw gesloten in 2019. Er wordt expliciet  bepleit de aanstelling van een fulltime predikant na zijn vertrek in 2017. Je kunt dan de situatie opnieuw bezien in 2021 bij het emeritaat van ds. Smeets.  Met dat laatste is nergens in de scenario's rekening gehouden, zo wordt gesteld.
Het antwoord is in de eerste plaatsArie dat het van belang is of je kunt aantonen naar de hogere kerkelijke instanties dat je verantwoord beleid voert. Er zijn op dit moment ook andere vacatures die om een beslissing vragen.
Verder wordt benadrukt dat onze kosten vooral zitten in het personeel. Het al dan niet sluiten van een gebouw is veel minder van invloed. Ook wordt nogmaals opgemerkt dat de discussie in het eerste deel van de bijeenkomsten bewust zo breed mogelijk is gehouden. De scenario's zijn pas op tafel gekomen na het gesprek over de wensen van de gemeente.
De scenario's  en de voorkeuren zijn medeondersteunend voor het advies, niet bepalend.
 
 

 
 
Conclusie:
Wanneer starten met één kerkdienst? De stellingen zijn ondersteunend voor starten in september, omdat dat de vorming van één gemeenschap bevordert. Wisselen bij voorkeur per maand. Wel rekening houdend met hoogtijdagen, waarvoor eventueel nadere afspraken gemaakt moeten worden.
In het advies naar de AK moet meegenomen worden dat ook rekening gehouden moet worden met al gemaakte afspraken.
 
Tenslotte zijn de stellingen nog eens kritisch bekeken en hier en daar van aanvullende opmerkingen voorzien (als cursieve tekst toegevoegd).
 
4. Afronding
Met de discussies van vandaag zijn een aantal aanzetten voor een advies verzameld en er is daarbij gefocust op een aantal kernonderwerpen. Er staat nog veel meer informatie in de verslagen van de diverse avonden. De werkgroep zal al het nodige verder meenemen in het advies.
Willem schetst kort het vervolgproces:
11 april: vergadering werkgroep
13 april: gesprek met werkteam
19 april: presentatie aan AK; rapport nog niet klaar, conclusies en aanbevelingen wel
??:  verduidelijking naar AK waar nodig
24 mei: gemeenteavond met presentatie van advies en voorleggen van besluiten
 
 
5. Afsluiting
We zingen als afsluiting met elkaar Lied 542: 1 t/m 4.
Arie dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.
 
terug