Begroting 2017 KRM Begroting 2017 KRM
Protestantse Gemeente te Terneuzen   Begroting, versie 4  
college van kerkrentmeesters   Jaar 2017  
         
         
  Totaal exploitatie      
         
     begroting  begroting rekening
    2017 2016 2015
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €          15.480  €          22.600  €           22.468
81 rentebaten en dividenden  €            2.500  €           2.625  €             5.434
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                   -  €                  -  €                    -
83 bijdragen levend geld  €        299.800  €        304.900  €         313.744
84 door te zenden collecten  €                   -  €                  -  €                    -
85 subsidies en bijdragen  €              450  €              450  €                495
  totaal baten  €        318.230  €        330.575  €         342.141
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €          44.790  €          60.296  €           50.265
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                   -  €                  -  €                    -
42 afschrijvingen  €            5.272  €          11.322  €           12.842
43 pastoraat  €        209.478  €        220.419  €         217.697
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €          44.500  €          47.000  €           45.051
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €          22.840  €          24.500  €           24.283
46 salarissen  €          35.510  €          36.587  €           34.493
47 kosten beheer, administratie en archief  €            7.430  €           6.950  €           10.309
48 rentelasten/bankkosten  €            1.876  €           1.598  €             1.744
50 diaconaal werk plaatselijk  €                   -  €                  -  €                    -
51 diaconaal werk regionaal  €                   -  €                  -  €                    -
52 diaconaal werk wereldwijd  €                   -  €                  -  €                    -
  totaal lasten  €        371.696  €        408.672  €         396.684
         
  Saldo baten - lasten  €         -53.466  €         -78.097  €          -54.543
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                   -  €                  -  €                    -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                   -  €                  -  €                    -
56 streekgemeenten  €                   -  €                  -  €                    -
57 aandeel in lasten federatie  €                   -  €                  -  €                    -
58 overige lasten en baten  €          13.700  €           3.200  €           14.912
  totaal  €          13.700  €           3.200  €           14.912
         
         
  Resultaat  €         -39.766  €         -74.897  €          -39.631
         
         
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2017    
    toevoeging aan onttrekking aan (-)  
  Algemene reserve  €                   -  €         -39.766  
  Reserve koersverschillen  €                   -  €                  -  
  Herwaarderingsreserve  €                   -  €                  -  
  Overige reserve  €                   -  €                  -  
  Totaal  €                   -  €         -39.766  
         
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €         -39.766    
         
         
terug