Begroting 2018 KRM Begroting 2018 KRM
Protestantse Gemeente te Terneuzen ANBI Begroting, versie 4
college van kerkrentmeesters   Jaar 2018  
         
         
  Totaal exploitatie      
         
     begroting  begroting rekening
    2018 2017 2016
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €       16.472  €       15.480  €       23.036
81 rentebaten en dividenden  €         1.000  €         2.500  €         2.800
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                -  €                -  €       56.267
83 bijdragen levend geld  €     299.500  €     299.800  €     310.661
84 door te zenden collecten  €                -  €                -  €                -
85 subsidies en bijdragen  €            450  €            450  €            450
  totaal baten  €     317.422  €     318.230  €     393.214
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €       28.020  €       44.790  €       45.332
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                -  €                -  €                -
42 afschrijvingen  €         1.520  €         5.272  €       12.842
43 pastoraat  €     182.884  €     209.478  €     212.874
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €       45.300  €       44.500  €       47.494
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €       22.100  €       22.840  €       23.612
46 salarissen  €       35.700  €       35.510  €       35.185
47 kosten beheer, administratie en archief  €         7.830  €         7.430  €       23.368
48 rentelasten/bankkosten  €         1.873  €         1.876  €         1.759
50 diaconaal werk plaatselijk  €                -  €                -  €                -
51 diaconaal werk regionaal  €                -  €                -  €                -
52 diaconaal werk wereldwijd  €                -  €                -  €                -
  totaal lasten  €     325.227  €     371.696  €     402.466
         
  Saldo baten - lasten  €        -7.805  €      -53.466  €        -9.252
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                -  €                -  €      -56.267
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                -  €                -  €                -
56 streekgemeenten  €                -  €                -  €                -
57 aandeel in lasten federatie  €                -  €                -  €                -
58 overige lasten en baten  €       12.900  €       13.700  €         8.561
  totaal  €       12.900  €       13.700  €      -47.706
         
         
  Resultaat  €         5.095  €      -39.766  €      -56.958
terug