Begroting 2019 college van Diakenen Begroting 2019 college van Diakenen
Protestantse Gemeente  te Terneuzen   Begroting, versie 4  
college van Diakenen   Jaar 2019  
    ANBI    
  Totaal exploitatie      
     begroting  begroting rekening
    2019 2018 2017
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €                 -  €                    -  €           -
81 rentebaten en dividenden  €          1.700  €             2.550  €    2.166
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                 -  €                    -  €           -
83 bijdragen levend geld  €          8.850  €             8.200  €    7.593
84 door te zenden collecten  €          8.000  €             8.000  €    8.725
85 subsidies en bijdragen  €                 -  €                    -  €           -
  totaal baten  €        18.550  €            18.750  €  18.484
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €                 -  €                    -  €           -
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                 -  €                    -  €           -
42 afschrijvingen  €                 -  €                    -  €           -
43 pastoraat  €                 -  €                    -  €           -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €          1.300  €             1.150  €    1.757
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €          2.450  €             2.500  €    3.080
46 salarissen  €                 -  €                    -  €           -
47 kosten beheer, administratie en archief  €        10.300  €            10.350  €  11.586
48 rentelasten/bankkosten  €             500  €                450  €       433
50 diaconaal werk plaatselijk  €          7.600  €             8.600  €    8.612
51 diaconaal werk regionaal  €        11.500  €            11.000  €  15.780
52 diaconaal werk wereldwijd  €          8.700  €             8.700  €    9.946
  totaal lasten  €        42.350  €            42.750  €  51.194
         
  Saldo baten - lasten  €       -23.800  €           -24.000  € -32.710
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                 -  €                    -  €           -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                 -  €                    -  €           -
56 streekgemeenten  €                 -  €                    -  €           -
57 aandeel in lasten federatie  €                 -  €                    -  €           -
58 overige lasten en baten  €                 -  €                    -  €        78
  totaal  €                 -  €                    -  €        78
         
         
  Resultaat  €       -23.800  €           -24.000  € -32.632
         
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2019    
    toevoeging aan onttrekking aan (-)  
  Algemene reserve  €                 -  €           -23.800  
  Reserve koersverschillen  €                 -  €                    -  
  Herwaarderingsreserve  €                 -  €                    -  
  Overige reserve  €                 -  €                    -  
  Totaal  €                 -  €           -23.800  
         
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €       -23.800    
terug