Begroting 2019 KRM Begroting 2019 KRM
Protestantse Gemeente te Terneuzen   Begroting, versie 4  
college van Kerkrentmeesters   Jaar 2019  
         
         
  Totaal exploitatie ANBI    
         
     begroting  begroting rekening
    2019 2018 2017
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €        12.529  €            16.472  €    20.445
81 rentebaten en dividenden  €             500  €             1.000  €        899
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                 -  €                    -  €    47.962
83 bijdragen levend geld  €       283.000  €          299.500  €  304.714
84 door te zenden collecten  €                 -  €                    -  €             -
85 subsidies en bijdragen  €             450  €                450  €             -
  totaal baten  €       296.479  €          317.422  €  374.020
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €        10.920  €            28.020  €    38.258
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                 -  €                    -  €             -
42 afschrijvingen  €          1.400  €             1.520  €      5.272
43 pastoraat  €       159.814  €          182.884  €  166.129
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €        63.366  €            45.300  €    51.339
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €        22.050  €            22.100  €    23.063
46 salarissen  €        37.248  €            35.700  €    35.126
47 kosten beheer, administratie en archief  €          5.280  €             7.830  €      3.317
48 rentelasten/bankkosten  €          2.210  €             1.873  €      1.901
50 diaconaal werk plaatselijk  €                 -  €                    -  €             -
51 diaconaal werk regionaal  €                 -  €                    -  €             -
52 diaconaal werk wereldwijd  €                 -  €                    -  €             -
  totaal lasten  €       302.288  €          325.227  €  324.405
         
  Saldo baten - lasten  €         -5.809  €            -7.805  €    49.615
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                 -  €                    -  € -491.549
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                 -  €                    -  €      9.235
56 streekgemeenten  €                 -  €                    -  €             -
57 aandeel in lasten federatie  €                 -  €                    -  €             -
58 overige lasten en baten  €          9.600  €            12.900  €  453.736
  totaal  €          9.600  €            12.900  €   -28.578
         
         
  Resultaat  €          3.791  €             5.095  €    21.037
         
         
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2019    
    toevoeging aan onttrekking aan (-)  
  Algemene reserve  €          3.791    
  Reserve koersverschillen    €                    -  
  Herwaarderingsreserve  €                 -  €                    -  
  Overige reserve  €                 -  €                    -  
  Totaal  €          3.791  €                    -  
         
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €          3.791    
terug