Begroting ELIM 2019 Begroting ELIM 2019
Wijkgemeente Elim te Terneuzen   Begroting,   
college van kerkrentmeesters   Jaar 2019  
      ANBI  
  Totaal exploitatie      
     begroting  begroting rekening
    2019 2018 2017
  baten      
80 baten onroerende zaken  €                -  €                -  €                -
81 rentebaten en dividenden  €             20  €            200  €             60
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                -  €                -  €                -
83 bijdragen levend geld  €       82.000  €       82.000  €       77.002
84 door te zenden collecten  €                -  €                -  €                -
85 subsidies en bijdragen  €                -  €                -  €                -
  totaal baten  €       82.020  €       82.200  €       77.062
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €       27.000  €       16.000  €       25.794
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                -  €                -  €                -
42 afschrijvingen  €                -  €                -  €                -
43 pastoraat  €       37.800  €       37.750  €       35.356
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                -  €                -  €                -
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €            550  €            500  €            545
46 salarissen  €                -  €                -  €                -
47 kosten beheer, administratie en archief  €         1.200  €         1.800  €         1.050
48 rentelasten/bankkosten  €                -  €                -  €                -
50 diaconaal werk plaatselijk  €                -  €                -  €                -
51 diaconaal werk regionaal  €                -  €                -  €                -
52 diaconaal werk wereldwijd  €                -  €                -  €                -
  totaal lasten  €       66.550  €       56.050  €       62.745
         
  Saldo baten - lasten  €       15.470  €       26.150  €       14.317
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                -  €                -  €                -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                -  €                -  €                -
56 streekgemeenten  €                -  €                -  €                -
57 aandeel in lasten federatie  €                -  €                -  €                -
58 overige lasten en baten  €      -15.000  €      -13.000  €      -13.675
  totaal  €      -15.000  €      -13.000  €      -13.675
         
  Resultaat  €            470  €       13.150  €            642
         
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2019    
    toevoeging aan onttrekking aan (-)  
  Algemene reserve  €            470  €                -  
  Reserve koersverschillen  €                -  €                -  
  Herwaarderingsreserve  €                -  €                -  
  Overige reserve  €                -  €                -  
  Totaal  €            470  €                -  
         
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €            470    
terug