Beleidsplan Diaconie 2015-2019 Beleidsplan Diaconie 2015-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsplan
Diaconie Protestantse Gemeente te Terneuzen
2015 - 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
Protestantse Kerk Nederland
 
 
 
 
 
 
 
Inhoudsopgave
 
Visie: “Doe wel en zie niet om” ……………………………………………………………………………………………        3
 
Missie ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
                                                                             
Plaats binnen de Protestantse Gemeente Terneuzen ….…………………………………………………………...  3
 
Doelen en taken:
 
Binnen de secties ……………………………………………………………………………………………………………………… 4
 
Functioneren binnen de kerkdienst ……………………………………………………………..…………….……………...4
 
Functioneren binnen de kerkelijke gemeente …………………………………………………………….………….…..5
 
Samenwerkingsrelaties binnen de  kerkelijke gemeente …………………………………………………………..  5
 
Samenwerkingsrelaties in de regio ……………………………………………………………………………….…………… 6                          
Functioneren binnen de burgerlijke gemeente en daarbuiten ………………………………………………….  6
 
Financiën ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….7
 
Uitbreiding visie naar de toekomst gericht ………………………………………………………………………..……….8
 
Jaarlijkse evaluatie..………………………………………………………………………………………………………………..    8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsplan Diaconie Protestantse Gemeente te Terneuzen
2014 - 2018
 
Visie: “Doe wel en zie niet om”.
Deze tekst is afgeleid uit Lucas 9 vers 62. Doorgetrokken naar de visie van de diaconie betekent dit niet wat achter uw rug is, bewonderen. Maar aanpakken wat voor u uit ligt. Onvoorwaardelijk, besluitvaardig, radicaal. Vooruitlopen en inmiddels achterom kijken, dat gaat gauw genoeg mis. Niet achterom kijken. Maar wij zijn allemaal mensen die toch wel heel graag omkijken. Vanuit het heden naar het verleden. En dan is er in dat verleden soms zoveel dat we omklemmen. Houden wat je hebt. Geen schepen achter je verbranden. Maar daar zet Jezus in deze tekst een streep doorheen. Wees geen besluiteloos mens.
 
Missie:
Diaconie is afgeleid van Griekse woord diakonia dat dienst betekent. Diaconie en diaconaat zegt ons dienstbaar te zijn aan onze medemens. We zijn er voor mensen in nood, ver weg en dichtbij, binnen en buiten de gemeente. Daarbij baseren wij ons op de Bijbelse begrippen gerechtigheid, barmhartigheid en solidariteit. Ook nemen we als diaconie het rentmeesterschap over deze aarde in onze opvatting en uitdraging mee.
De kerk, de gemeente van Jezus, is er niet voor zichzelf, ze moet allereerst dienstbaar zijn. Ze heeft als belangrijkste taak om iets van de bedoelingen van God zichtbaar te maken in en aan de wereld. Aan deze diaconale opdracht kan de kerkelijke gemeente concreet gestalte geven door te delen wat haar aan gaven is geschonken, door te helpen waar geen helper is, en door -in Gods naam- te pleiten voor rechtvaardigheid daar waar onrecht plaatsvindt. En dat is dan niet beperkt tot de eigen gemeente, plaats of land, maar kan zo nodig een wereldwijde opdracht zijn.
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Terneuzen ziet het daarbij als haar missie:
 • de kerkelijke gemeente bewust te maken van deze eerste, diaconale opdracht ,
 • de kerkelijke gemeente ertoe te bewegen haar gaven te delen,
 • de noden en het onrecht in onze samenleving aan de orde te stellen,
 • te helpen waar geen helper is en wel te doen waar welgedaan moet worden,
 • aandacht hebbenvoor milieu, duurzaamheid en de omgang met wat leeft en groeit op deze aarde
 • te werken aan een meer rechtvaardige samenleving ,
waarbij de diaconie niet alleen namens, maar vooral ook samen met die kerkelijke gemeente aan deze missie gehoor wil geven.
 
Plaats binnen de Protestantse Gemeente Terneuzen:
 
De protestantse Gemeente  te Terneuzen is ingedeeld in 3 wijken, te weten Noord, Zuid en Elim. De diaconie functioneert als eenheid voor de gehele gemeente. Wijk Elim voert haar eigen diaconale taak met eigen financiële middelen. De wijken Noord en Zuid zijn in secties ingedeeld. In elke sectie is een diaken als afgevaardigde van de diaconie vertegenwoordigd. Daarnaast hebben diakenen zitting in andere commissies en deelnames die vallen onder het diaconale werk.
 
 
Doelen en taken:
 
Binnen de secties:
In de secties oog hebben voor eventuele noden en behoeftes die er mogelijk leven en het bijstaan van mensen in Terneuzen die in financiële problemen zitten. Deze worden door de diaken aan het moderamen bekend gemaakt en later in de diaconie aan de orde gebracht waarbij de anonimiteit van de perso(o)n(en) gewaarborgd blijft. Een verdere afwikkeling van de bekend gemaakte problemen wordt bij het hoofdstuk ‘protocol hulpaanvragen’ verder uitgewerkt.
Verder het ondersteunen van vluchtelingen/daklozen in de regio die het moeilijk hebben.
Met maatschappelijk werk en regionaal overleg, bijdragen aan  oplossingen voor mensen zonder kansen.
 
Functioneren binnen de kerkdienst:
Binnen de kerkdienst zijn er verschillende activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de diaconie vallen. Dit zijn:
 • begroeting van de kerkgangers en uitdeling van de nieuwsbrief, eventuele liturgieën, eventueel kinderlied en eventueel ander folder materiaal.
 • het mede vaststellen van het collecte rooster in nauwe samenwerking met de Kerkrentmeesters en het Kerkelijk bureau
 • het via de nieuwsbrief, Samen leven en Kerk in beeld vooraf bekend maken van de speciale collecte doelen
 • het inzamelen van de gaven van de gemeente
 • het verzorgen van de avondmaalsviering in de beide kerkgebouwen en verzorgingshuizen
 • voorbeden bij bijvoorbeeld speciale collectes, gebeurtenissen, noden in de wereld en bij de avondmaalsviering
 
Voor deze activiteiten zijn waar van toepassing protocollen opgesteld (zie protocolboek Diaconie Protestantse Gemeente Terneuzen).
 
Het beleid van de diaconie is om bij de begroeting en uitdeling de mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn en tevens benadrukken dat ze betrokken zijn bij de gemeenschap.
Het collecterooster wordt door de Kerkrentmeesters in concept opgesteld en vervolgens naar de diaconie gestuurd voor op- of aanmerkingen en/of aanvullingen. Het beleid van de diaconie is om zo veel mogelijk rekening te houden met het belang van de zwakkere. Eens in de  vijf jaar kiest de diaconie een aansprekend project waaraan ze in deze tijdsspanne speciale aandacht besteed. Dit gebeurt in de vorm van speciale collecten, giften en eventuele presentaties in kerkdiensten. Het project dat vanaf 1 januari 2014 is begonnen is een financieel adoptieproject voor kinderen in Zuid-Afrika van de stichting Ikusasa. Dit project geeft steun aan kinderen die een schoolopleiding volgen.
Aan collecten voor speciale doelen zal van te voren de aandacht van de gemeente worden gevraagd door middel van publicaties op de nieuwsbrief en indien mogelijk in Samen leven en Kerk in beeld, om de gemeente op te wekken ruimhartig te geven. De gemeente wordt op de hoogte gebracht van de opbrengst van deze speciale collectes.
Uit de inkomsten van de overige diaconale collectes wordt de hulp bekostigd aan de mensen die hulp aanvragen en aan ouderen en zwakkeren in en buiten onze gemeente.
De diaconie omarmt het beleid dat avondmaalsvieringen ook toegankelijk zijn voor mensen die de vieringen in de zondagsdiensten niet kunnen bijwonen. Daarvoor wordt op zaterdagmiddagen, voorafgaande aan de geplande zondagen waarop avondmaal wordt gevierd, een viering aan tafel gehouden. Belangstellenden voor deze viering kunnen gehaald en gebracht worden.
De avondmaalsvieringen op zondag kunnen zowel lopend als in een kring gevierd worden. De vorm wordt door de predikant per avondmaalsdienst besloten. Een diaken spreekt in deze viering het tafelgebed uit. 
 
Functioneren binnen de kerkelijke gemeente:
Diaconale functies binnen de kerkelijke gemeente zijn:
 • aandacht voor ouderen
 • ouderenreis (eventueel met aangepaste zorg)
 • directe hulpverlening
 • aandacht geven aan mantelzorgers/ouderenzorg
 • aandacht voor de jeugd
 
Voor deze activiteiten zijn protocollen opgesteld (zie protocolboek Diaconie Protestantse Gemeente Terneuzen).
 
Het Ouderenpastoraat is binnen de gemeente ondergebracht in een afzonderlijke sectie. De sectie  richt zich op senioren van 75+. De werkzaamheden binnen deze sectie worden vormgegeven door seniorenpastor, ouderling, een speciaal hiervoor aangestelde diaken, leden taakgroep ouderen en vrijwilligers. De leden van deze sectie zijn attent op signalen van/over mensen met financiële problemen en het verlenen van hulp daarbij. Ook zien ze om naar mensen die hulp nodig hebben bij medische behandelingen en proberen hiervoor vrijwilligers te zoeken.
De diaconie ondersteunt financieel de jaarlijkse ouderenreis (eventueel met aangepaste zorg) naar het Roosevelthuis.
De diaconie is betrokken in de organisatie van de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg waaraan in beide kerken aandacht wordt geschonken.
Samen met de jeugddiaken, jeugdouderling en de jongerenwerker willen wij de jongeren bij het werk van de diaconie betrekken. Het jeugdteam heeft een hiertoe een eigen protocol opgesteld welke zich bevindt in het protocolboek. De diaconie zal het vaste jeugdteam zo veel als mogelijk is ondersteunen bij haar activiteiten die op het diaconale vlak liggen
 
Samenwerkingsrelaties binnen de  kerkelijke gemeente:
 
terug