Beleidsplan Elim 2019 - 2023 Beleidsplan Elim 2019 - 2023
BELEIDSPLAN 2019-2023


van de hervormde wijkgemeente “ELIM”
van bijzondere aard
in de Protestantse Gemeente
te Terneuzen. 

 
 1. Bijbels theologische Verantwoording                 
 

WIJKGEMEENTE

De wijkgemeente van bijzondere aard van de protestantse gemeente te Terneuzen is een wijkgemeente van de signatuur van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse kerk in Nederland is krachtens haar belijdenis een gestalte van de ene Katholieke of Algemeen Christelijke Kerk.
De wijkgemeente gebruikt de naam:  Hervormde wijkgemeente “Elim”.

Het is haar wens:
Allereerst God te eren en te prijzen in de gemeente.
Dit komt onder andere tot uiting in:
 • Te zoeken naar onderlinge liefde en zorg;
 • Te zoeken naar eenheid van het geloof met de Protestantse Gemeente te Terneuzen;
 • Te zoeken naar gemeenschap met andere kerken van gereformeerde signatuur in Zeeuws Vlaanderen;
 • Samen te werken met anderen, daar waar het geloof op Bijbelse wijze wordt beleden.
 •  
 

REGERING VAN DE WIJKGEMEENTE

In de wijkgemeente zijn er, naast het ambt van alle gelovigen, van Christuswege de bijzondere ambten van dienaar des woords, ouderlingen en diakenen.

 

VERKONDIGING

De zondagse eredienst vormt het hart van het gemeente zijn.
Centraal in de erediensten staat de prediking als verkondiging van het Woord van God. Deze prediking is uitlegging en toepassing van de Schrift en geschiedt in gehoorzaamheid aan en in overeenstemming met de belijdenis van de kerk, zoals deze verwoord zijn in de artikelen van de kerkorde, t.w. :  ordinantie I-3 : Betrokken in Gods toewending tot de wereld belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ordinantie I-4: Het belijden van de kerk geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius – waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene christelijke kerk, in de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Genève en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels – waardoor de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie.

De prediking geschiedt overeenkomstig de beginselen sinds de Reformatie.
In alle bijeenkomsten in de Elimkerk, die onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad worden gehouden, wordt de Herziene Statenvertaling en de psalmberijming 1773 gebruikt.
De klassieke formulieren worden gebruikt in de hertaalde versie.

 

PASTORAAT

De pastorale zorg over de wijkgemeente wordt behartigd door het consistorie. Zij heeft tot doel de leden van de wijkgemeente in alle omstandigheden van het leven te leiden op de weg van het geloof. Het gaat in de eerste plaats om een luisterend oor. Zo is het pastoraat gefundeerd in de zorg van de Goede Herder, Jezus Christus.  Hij kent de schapen van Zijn kudde en roept ze bij name. De herderlijke zorg berust in principe bij elk lid van de wijkgemeente, maar is in het bijzonder aan het consistorie toevertrouwd.

 
 1. Wijkkerkenraad algemeen

De wijkkerkenraad bestaat uit ouderlingen, ouderlingen, die tevens kerkrentmeester zijn, en diakenen. Zij zijn verkozen zoals omschreven in de kerkorde en plaatselijke regeling. De wijkgemeente heeft geen predikant. Zij zijn allen benoemd door de algemene kerkenraad van de Protestante Gemeente te Terneuzen met als bepaalde opdracht de zorg voor de Hervormde wijkgemeente “Elim”.  Als zodanig maken zij ook deel uit van de centrale kerkenraad van de Protestante Gemeente te Terneuzen.

De komende tijd wordt onderzocht of het mogelijk is om een eigen predikant te beroepen.

 

BEZINNING

De wijkkerkenraad komt, los van de gebruikelijke vergaderingen volgens het rooster, tweemaal per jaar bij elkaar om zich samen te bezinnen op eigen functioneren of voor verdere toerusting.
Daarnaast tracht ieder lid van de wijkkerkenraad zoveel mogelijk de ambtsdragervergaderingen, die de Gereformeerde Bond belegt, bij te wonen.

 

WIJKRAAD VAN KERKRENTMEESTERS

De zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de wijkgemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan ouderlingen, die tevens kerkrentmeester zijn, aangevuld met kerkrentmeesters die samen de wijkraad van kerkrentmeesters vormen.
Deze zorg omvat de in de plaatselijke regeling omschreven door het algemeen college van kerkrentmeesters aan de wijkraad van kerkrentmeesters toe bedeelde taken. De wijkraad van kerkrentmeesters stemt zijn beleid af op het beleid van de wijkkerkenraad betreffende het gehele leven en werken van de wijkgemeente.
De wijkraad doet verslag van zijn werkzaamheden aan de wijkkerkenraad.
Om te voorzien in voldoende financiële middelen stelt de wijkraad, naast een meerjaren wijkbegroting, een werkplan op, wat jaarlijks verder wordt uitgewerkt in een jaarplan en wijkbegroting.

 

COMMISSIES

De wijkkerkenraad  kan zich voor de uitvoering van zijn werk laten bijstaan door commissies van bijstand. Conform de Kerkorde behoudt de wijkkerkenraad echter de eindverantwoordelijkheid over uitvoering en beleid.

 

Activiteitenwerkgroep

Als commissie van bijstand voor de wijkkerkenraad is binnen de wijkgemeente een activiteitenwerkgroep actief. Deze heeft als taak het organiseren van allerhande activiteiten die het gemeenschapsleven van de wijkgemeente bevorderen. Daarnaast organiseert deze werkgroep gelegenheidsactiviteiten in het kader van geldwerving voor de kerk en werelddiaconaat met een verdeelsleutel van 75% / 25%.
In deze werkgroep heeft, zo nodig, één van de leden van de wijkkerkenraad zitting. De werkgroep doet jaarlijks voorstellen aan de wijkkerkenraad voor acties, waarna de wijkkerkenraad daar een beslissing over neemt.
De controle van de administratie wordt 1x per jaar gedaan door de kerkrentmeesters.
Tevens wordt in onderling overleg besloten welk bedrag wordt overgemaakt naar de wijkgemeente.

 

Jeugdwerk commissie

Het voornemen bestaat om in de toekomst te komen tot het vormen van een jeugdwerk commissie.
Deze commissie heeft als taak om het jeugdwerk in de wijkgemeente te leiden. Daarnaast doet de commissie, zo nodig, voorstellen aan de wijkkerkenraad met betrekking tot noodzakelijke veranderingen of verbeteringen.

ORGANISTEN

Voor de begeleiding van de erediensten en de rouw- en huwelijksdiensten heeft de wijkgemeente momenteel drie organisten. Jaarlijks vindt met de kerkrentmeesters overleg plaats om de erediensten op juiste en geestelijke wijze te begeleiden.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Jaarlijks wordt door de wijkkerkenraad tweemaal een ledenvergadering belegd. Op deze vergaderingen wordt de gemeente geïnformeerd betreffende het gevoerde beleid en de financiële gang van zaken. De leden kunnen op deze vergadering vragen stellen over het gevoerde beleid.

 
 1. Consistorie
 

FUNDAMENT VAN HET CONSISTORIE

Indien nodig vergadert het Consistorie (de ouderlingen afzonderlijk) over zaken betreffende opzicht en tucht.

 

EREDIENST

Tweemaal per zondag wordt er een eredienst belegd. Bovendien wordt er op de christelijke feestdagen een dienst belegd.
Ten aanzien van het kerkelijk jaar houdt de wijkgemeente zich aan de diensten op Oud/Nieuwjaarsdag en de Bid- en Dankdagen voor gewas en arbeid.

Op deze dagen vergadert de wijkgemeente rondom het Woord.

In de eredienst wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en de Psalmberijming van 1773. Het aanvangslied en de slotzang worden staande gezongen.
De formulieren, gebruikt in de eredienst, zijn de hertaalde klassieke formulieren van de Protestantse Kerk in Nederland.

Thuisgemeente
Wijkgemeenteleden, die aan huis gebonden zijn (ziekte, leeftijd), kunnen via internet de kerkdiensten beluisteren.

 

BIJZONDERE KERKDIENSTEN

 

Het heilig avondmaal

Viermaal per jaar vindt voor de belijdende leden van de wijkgemeente de bediening van het Heilig Avondmaal plaats, tenzij op hen maatregelen van tucht van toepassing zijn. Op de zondag daaraan voorafgaande is er een voorbereidingsprediking met het oog op het te vieren Heilig Avondmaal. In de week van voorbereiding wordt er “censura morum” gehouden. Aansluitend daarop is er een bezinningsuur voor de wijkgemeente. De gehele wijkkerkenraad wordt hierbij geacht aanwezig te zijn.
Tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal dienen twee diakenen aan de tafel; twee ouderlingen houden tafelwacht om op de heiligheid der bediening toe te zien.
In de middagdienst op de avondmaalszondag is er dankzegging en nabetrachting op het Heilig Avondmaal.
Vanwege de heiligheid van het sacrament wordt van de leden gepaste kleding gevraagd.

 

De heilige doop

Krachtens het Genadeverbond worden de kleine kinderen van de gelovigen in het midden van de gemeente gedoopt. Van de ouders, die het kind ten doop aanbieden, wordt verwacht dat één van hen doop- en of belijdend lid van de gemeente is en kerkelijk meelevend. Tijdens de eredienst, waarin de doop aan de kleine kinderen wordt bediend, mag alleen die ouder, die het hiervoor genoemde lidmaatschap bezit, de doopvragen beantwoorden.                                                                                                                                                      
Als de kerkenraad toestemming geeft, is er voor de ouder die geen doop- of belijdend lid is, de mogelijkheid aan de doopbediening deel te nemen. Vooraf aan de kinderdoop wordt de ouder(s) voorgesteld doopcatechese te volgen.
Ook kan er toestemming worden gegeven om in te stemmen met de door de partner beantwoorde doopvragen e.e.a. zal per geval door de kerkenraad getoetst worden.
Tijdens de dienst mag niet worden gefilmd of gefotografeerd. (Zie doop en huwelijk).

Overdoop
De doop die ons eenmaal wordt bediend blijft gedurende heel ons leven van kracht. De kerkenraad wijst overdoop (alsof Gods werk moet worden overgedaan) af.

 

Begrafenissen

Begrafenissen worden in principe geleid door de pastoraal medewerker. Bij een sterfgeval worden de nabestaanden vriendelijk verzocht contact op te nemen met hun wijkouderling. In onderling overleg tussen de ouderling, de pastoraal medewerker en de familie wordt dag en tijdstip bepaald voor de begrafenis. De verantwoordelijkheid voor invulling van de dienst ten aanzien van tekst- en psalm/gezangkeuze ligt bij de wijkkerkenraad, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de overledene.
Omdat begraven hét Bijbelse principe is, waarbij de Bijbel het beeld gebruikt van zaad dat in de aarde valt (Johannes 12:24), hecht de wijkkerkenraad eraan dat de kist op het kerkhof ook daadwerkelijk daalt.
Vanwege dit Bijbelse principe kan aan crematies geen medewerking worden verleend.

Pastorale zorg aan nabestaanden
De kerkenraad en de pastoraal medewerker nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van de nabestaanden op zich.

 

Bevestiging en inzegening van een huwelijk

Van het bruidspaar wordt verwacht dat zij over het te bevestigen huwelijk contact opnemen met de wijkkerkenraad.
Ter voorbereiding op het huwelijk is er een gesprek tussen de predikant, die de dienst gaat leiden, en het aanstaande echtpaar, waarin het klassieke huwelijksformulier wordt gebruikt in de hertaalde versie.
In de dienst waarin het huwelijk wordt bevestigd en Gods zegen gevraagd, wordt namens de wijkkerkenraad door één van de ouderlingen een Bijbel (Herziene Statenvertaling) aangeboden.
Wanneer vooraf sprake is geweest van samenleven als man en vrouw kan huwelijksbevestiging pas worden verkregen na schuldbelijdenis voor een deel van de wijkkerkenraad. Kerkelijke bevestiging en inzegening is uitsluitend mogelijk in geval van de klassieke huwelijkssluiting tussen man en vrouw (Rom. 1 : 26,27).
Toestemming voor een tweede huwelijk is in enkele gevallen mogelijk. Dit wordt per geval bezien.
De liturgie van de dienst is conform de gewone zondagse erediensten. Tijdens de dienst mag niet worden gefilmd of gefotografeerd. 

 

PASTORAAT

Wij zien in het pastoraat de kern van de samenhang en binding van onze gemeente. Het omzien naar elkaar en het versterken van de onderlinge band blijven voor ons aandachts- punten met een zeer hoge prioriteit.

 

algemeen pastoraat

Het streven van de wijkkerkenraad is om iedere pastorale eenheid tweejaarlijks te bezoeken.  De wijkgemeente is in verschillende pastorale secties opgedeeld die ieder bearbeid worden door een wijkouderling. Deze gaat samen met één medekerkenraadslid op huisbezoek.
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder kunnen door de wijkouderling alleen worden bezocht.

De pastoraal medewerker bezoekt: alle pastorale eenheden zoveel als mogelijk c.q. noodzakelijk is.

 

Bijzonder pastoraat

De pastoraal medewerker bezoekt bij bijzondere gelegenheden de gemeenteleden. Hierbij valt te denken aan:
 • bij geboorte;
 • bij huwelijksjubilea, de diaconie zal voor een attentie zorgen;
 • bij verjaardagen van 70 jaar en ouder.
 • bij ernstige of langdurige ziekte thuis;
 • bij verblijf van een gezinslid in ziekenhuis of verpleeginrichting, van de thuiswonende      gezinsleden;
 • bij overlijden. Als het een adres betreft waar voorheen bezoek kon worden gebracht, gaat men condoleren, of probeert men voor de begrafenis een bezoek te brengen.  Indien er nagelaten betrekkingen zijn, wordt nog gedurende het eerste jaar na het overlijden bijzondere aandacht geschonken naar behoefte.
 •  
 

Verzoek om voorbeden

Als persoonlijke voorbede of dankzegging in de kerkdienst wordt gewenst, dient dit tijdig doorgegeven te worden aan de wijkkerkenraad.

 

CATECHESE

Kindervertelling

Tijdens de morgendienst wordt voor de kinderen tussen 4 en 8 jaar kindervertelling gehouden, in overleg met de kerkenraad.

 

Jongerencatechese

Vanaf september tot en met maart wordt er wekelijks catechese gegeven door de pastoraal medewerker of één van de ouderlingen. Deze catechese wordt gegeven aan de hand van de catechesemethode, in overleg met de wijkkerkenraad.

 

Belijdeniscatechese

Voor hen die het voornemen hebben om belijdenis van het geloof af te leggen bestaat de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Bij deze catechese valt de nadruk op persoonlijk geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Dit betekent, dat in de catechese veel plaats wordt ingeruimd voor de confessie en het persoonlijk verstaan daarvan voor eigen hart en leven. De te gebruiken catechesemethode vindt plaats in overleg met de wijkkerkenraad. 

Vooraf aan de toelating tot deze catechese vindt eerst een gesprek plaats.
Voor definitieve toelating tot de belijdenis in het midden van de wijkgemeente vindt er eerst een onderzoek plaats naar persoonlijk geloof, belijdenis en levenswandel op de aannemingsavond.

 

OVERIGE KRING- EN VERENIGINGSWERK

Voor al het hieronder genoemde kring- en verenigingswerk geldt, dat het geschiedt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad.

 

Jongvolwassenkring

1x per maand is er Jongvolwassenkring. Het doel en opzet is om deze kring te gebruiken voor uitbreiding van kennis in het geloof als een vervolg op de Belijdeniscatechese. Tevens is er aandacht voor de dagelijkse praktijk van elke dag in gezin, werk en wereld.

 

Bijbelkring

In de maanden september t/m april wordt iedere maand een Bijbelstudie gehouden. 1 of 2x per jaar kan een lezing gehouden worden rondom een bepaald thema. Deze avonden worden gehouden onder leiding van de pastoraal medewerker en de diaconie.

 

Ouderenmiddag of inloopmiddag

Iedere maand is er een ouderen- en alleenstaanden contactmiddag. Het houden van deze middagen draagt een diaconaal karakter en daarom draagt de diaconie voor de organisatie hiervan de verantwoordelijkheid. De invulling van de middagen bestaat uit: “een luisterend oor ”. Er kunnen allerlei zaken aan de orde komen. Te noemen zijn: een reisverslag, een diaserie over een onderwerp, een spreker, gewoon gezellig samenzijn.

 

Vrouwenvereniging ruth

 1. Ruth komt iedere maand bij elkaar. Op de vergaderavond wordt
 1. gedeelte uit de Hervormde Vrouw behandeld;
 2. vrouwenvereniging geeft medewerking aan de organisatie van de jaarlijkse Kerst- en
 1. voor de ouderen.
  Kinderclub
Voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar is er 1x per maand kinderclub, waarin de Bijbel en  creativiteit centraal staan.
 

Tienerclub

Voor de jeugd van 12 jaar en ouder is er 1x per maand tienerclub, waarin de Bijbel en creativiteit centraal staan.

 

Jeugdvereniging

Een jeugdvereniging bestaat momenteel niet, maar gezien de leeftijdsverdeling van de jongeren zal het wellicht over enkele jaren mogelijk zijn een vereniging op te richten.
                

Bidstond

1x per maand wordt er een bidstond gehouden, waarin noden van persoonlijke aard, alsook maatschappelijk en mondiaal, gezamenlijk in gebed worden opgedragen.

 
 1. Diaconie
 

FUNDAMENT VAN HET DIACONAAT

Het diaconale ambt heeft zijn fundament op Bijbelse grond en wordt verwoord in de Kerkorde, ordinantie 3-11.

Kernwoorden zijn enerzijds aalmoezen verzamelen en onderscheiden uitdelen, anderzijds ook het spreken van troostrijke redenen uit het Woord van God. Ook hierin herkennen wij de armen en zondaars.
Op dit fundament wil ook de Diaconie van de Elim wijkkerkenraad te Terneuzen haar ambt vervullen. Wetend dat zij dit niet uit zichzelf kan, maar alleen gesteund en gesterkt door God de Heere.

 

HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN

Tot opbouw van de wijkgemeente, met het oog op haar dienst in de wereld, is aan de diakenen toevertrouwd:
 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 • de dienst aan de Tafel van de Heere;
 • het mede voorbereiden van de voorbeden;
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 • het toerusten van de wijkgemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven, die gericht zijn op het bevorderen van  het maatschappelijk welzijn.
 • het dienen van de wijkgemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat;
 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere
 • vergaderingen.  

Toekomstige activiteiten:
Er moet nog een diaconale hulpgroep worden opgezet.  Deze hulpgroep krijgt als taak de zorg voor ouderen, zieke en hulpbehoevende wijkgemeenteleden.

 

INVENTARISATIE VAN EXTRA DIACONALE ACTIVITEITEN

 

Plaatselijk

Zitting nemen in besturen van maatschappelijke dienstverlenende organisaties (bijv. van een zorgcentrum).

 

Landelijk en wereldwijd

Als uitgangspunt voor ondersteuning, welke genoemd, zijn o.a. de onderstaande doelen: bijv. VBOK, GZB, HOE, St. Ontmoeting, ZOA, Woord en Daad etc.
Specifieke acties: noodhulp bij rampen etc.
 

AANDACHTSPUNTEN VOOR HET DIACONAAT

Vanwege schaamte kan er bij mensen een schroom zijn om hulp te vragen. De diaconie moet daarom attent blijven betreffende diaconale zorg.
Er bestaat een spanning tussen het vergaren van een bepaalde hoeveelheid eigen middelen en de noodzaak om diaconale gelden te besteden, vanwege de grote nood her en der. De diaconie erkent dat voor de continuïteit van haar werk een bepaald vermogen nodig is en zal beleid ontwikkelen hoe concreet met deze spanning moet worden omgegaan.
In de toekomst moet worden gedacht aan criteria voor het verstrekken van financiële hulp aan personen en instellingen.

 

BEZINNING OP DIACONALE TAKEN

De maatschappij verandert snel en wordt steeds complexer. De diaconie zal daarom in haar diaconale vergaderingen zich ook regelmatig op deze maatschappelijke veranderingsprocessen moeten bezinnen om zodoende nieuwe knelsituaties tijdig op het spoor te komen.

 

ZENDINGSCOMMISSIE

Zending en evangelisatie zijn een wezenlijk onderdeel van het kerk zijn. We zijn geroepen op deze aarde getuige te zijn van de hoop die in ons is. Vanuit deze opdracht door de Heere Jezus Christus gegeven, wil ook de wijkgemeente van de Elimkerk werken.
In de toekomst moet deze commissie bestaan uit: minimaal drie leden, waarvan één wijkkerkenraadslid.

Nieuwe leden worden door de commissie voorgedragen aan de wijkkerkenraad, en, na instemming van de wijkkerkenraad, benoemd.

Een taakomschrijving voor de commissie zal t.z.t. worden vastgesteld, maar gedacht kan worden aan o.a. de volgende zaken:
 • Werving van leden voor de GZB en verkoop van de GZB zendingskalender
 • Organiseren van zendingsbijeenkomsten
 • Stimuleren van zendingsbewustzijn van de wijkgemeente
 • Eventueel zendingswerk onder allochtonen
 • Momenteel wordt enig zendingswerk verricht door de diaconie.
 

FINANCIEN

De diaconie maakt jaarlijks een rekening en begroting op. Deze wordt ter inzage aan de wijkgemeente gegeven voor de jaarlijkse ledenvergadering.
 
 1. Financieel Beleid
 

WIJKRAAD VAN KERKRENTMEESTERS

De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de wijkgemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan de wijkraad van kerkrentmeesters.

 

BELEIDSKADER ACTIVITEITEN

De wijkkerkenraad stelt het beleidskader vast, waarbinnen alle activiteiten plaatsvinden. De wijkraad van kerkrentmeesters voert zijn taak uit in overleg met de wijkkerkenraad. Waar nodig, ook in overleg met het college van diakenen. Dit aan de hand van het beleidsplan voor de wijkgemeente met daaraan gekoppeld de door de wijkraad van kerkrentmeesters opgestelde en door de wijkkerkenraad vastgestelde begroting.

 

VERTEGENWOORDIGING IN RECHTEN

De wijkraad van kerkrentmeesters vertegenwoordigt de wijkgemeente bij stoffelijke zaken, van niet diaconale aard. In overige zaken wordt de wijkgemeente vertegenwoordigd door de voorzitter en scriba van de wijkkerkenraad. 

 

SAMENSTELLING WIJKRAAD VAN KERKRENTMEESTERS

De kerkorde schrijft voor, dat er ten minste drie kerkrentmeesters benoemd moeten worden waarvan de meerderheid bestaat uit ouderlingen die tevens kerkrentmeester zijn.

 

DE TAKEN VAN DE KERKRENTMEESTERS

Onder de taken van de kerkrentmeesters vallen:
 • financieel beheer
 • personele zaken, beloning predikanten, etc.;
 • bijhouden van doop, lidmaten, en trouwregisters;
 • voorbereiden van  de begroting en jaarrekening, voorbereiding en uitvoering van de  geldwerving (collecterooster, vrijwillige bijdrage, etc.);
 • beheren van de “eigen” middelen;
 • begroten en verzorgen van de ledenadministratie, de financiële administratie en het  beheren van het archief  van de wijkgemeente.
 
 1. Overige bepalingen
 

LIDMAATSCHAP VAN DE WIJKGEMEENTE

Zij die zich als lid willen aansluiten bij de wijkgemeente dienen dit zelf bij hun eigen kerkenraad en bij de Elim wijkkerkenraad aan te geven. Het initiatief ligt dus niet bij de Elim wijkkerkenraad. Na aanvraag van een lidmaatschap vindt eerst een gesprek plaats, waarbij zaken als belijdenis en levenswandel aan de orde komen. Tevens wordt de bijzondere kerkelijke positie onder de aandacht gebracht, alsmede de vormen die in onze wijkgemeente gewoon zijn.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Jaarlijks wordt door de wijkkerkenraad in april en in oktober een vergadering belegd, waarop ook de verslagen van de kerkrentmeesters en de diaconie worden besproken. Dit  wordt om praktische redenen gecombineerd.
Voor deze vergadering krijgen alle leden en gastleden van de wijkgemeente een uitnodiging.

 

VERBONDEN

Iedere maand wordt het blad “Verbonden” uitgegeven als kerkblad van de wijkgemeente. Het blad bevat maandelijks een meditatie, een stukje pastoraat, een informerend en/of toerustend artikel, alsmede (mutaties) adresgegevens etc.
De wijkkerkenraad delegeert de uitgave van “Verbonden” aan een commissie van bijstand bestaande uit drie leden, waarvan één wijkkerkenraadslid (= eindredacteur).

 

WEBSITE

De website is bedoeld om algemene informatie te geven over de gemeente. Daarnaast ook om aan de ANBI regeling te voldoen. Op de website is er ruimte om de activiteiten weer te geven.

 

ALGEMEEN

Dit beleidsplan beoogt in grote lijnen te omschrijven wat er plaatsvindt aan activiteiten, waar de aandachtspunten liggen voor de directe toekomst, en hoe hier praktische en plaatselijke invulling aan gegeven kan worden. Het beleidsplan voor 2019-2023 is op hoofdlijnen een voortzetting van het beleid zoals het gevoerd is in de periode 2014-2018.

De samenstelling van de wijkkerkenraad,  diverse functies ter ondersteuning van de wijkgemeente en/of de erediensten, wijkkerkenraadscommissie en verdere commissies worden uitgebreid in de Plaatselijke Regeling weergegeven.    
         Inhoud

1       Bijbels theologische Verantwoording.. 1
WIJKGEMEENTE. 1
REGERING VAN DE WIJKGEMEENTE. 1
VERKONDIGING.. 1
PASTORAAT. 1
2       Wijkkerkenraad algemeen.. 3
BEZINNING.. 3
WIJKRAAD VAN KERKRENTMEESTERS. 3
COMMISSIES. 3
Activiteitenwerkgroep. 3
Jeugdwerk commissie. 4
ORGANISTEN.. 4
ALGEMENE LEDENVERGADERING.. 4
3       Consistorie. 5
FUNDAMENT VAN HET CONSISTORIE. 5
EREDIENST. 5
BIJZONDERE KERKDIENSTEN.. 5
Het heilig avondmaal 5
De heilige doop. 5
Begrafenissen. 6
Bevestiging en inzegening van een huwelijk. 6
PASTORAAT. 7
algemeen pastoraat 7
Bijzonder pastoraat 7
Verzoek om voorbeden. 7
CATECHESE. 7
Kindervertelling. 7
Jongerencatechese. 7
Belijdeniscatechese. 7
OVERIGE KRING- EN VERENIGINGSWERK. 8
Jongvolwassenkring. 8
Bijbelkring. 8
Ouderenmiddag of inloopmiddag. 8
Vrouwenvereniging ruth. 8
Kinderclub. 8
Tienerclub. 8
Jeugdvereniging. 9
Bidstond. 9
4       Diaconie. 10
FUNDAMENT VAN HET DIACONAAT. 10
HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN.. 10
INVENTARISATIE VAN EXTRA DIACONALE ACTIVITEITEN.. 10
Plaatselijk. 10
Landelijk en wereldwijd. 10
AANDACHTSPUNTEN VOOR HET DIACONAAT. 11
BEZINNING OP DIACONALE TAKEN.. 11
ZENDINGSCOMMISSIE. 11
FINANCIEN.. 11
5       Financieel Beleid.. 12
WIJKRAAD VAN KERKRENTMEESTERS. 12
BELEIDSKADER ACTIVITEITEN.. 12
VERTEGENWOORDIGING IN RECHTEN.. 12
SAMENSTELLING WIJKRAAD VAN KERKRENTMEESTERS. 12
DE TAKEN VAN DE KERKRENTMEESTERS. 12
6       Overige bepalingen.. 13
LIDMAATSCHAP VAN DE WIJKGEMEENTE. 13
ALGEMENE LEDENVERGADERING.. 13
VERBONDEN.. 13
WEBSITE??. 13
ALGEMEEN
terug