JEUGDWERK GAAT MISSIONAIR ! JEUGDWERK GAAT MISSIONAIR !

JOP Terneuzen is druk bezig om jeugdwerk missionair te maken. De boodschap van God is te belangrijk om voor onszelf te houden! Hieronder lees je het plan dat de komende tijd steeds meer handen en voeten zal krijgen.

 

Aanleiding


PCGVO – Protestants Centrum Godsdienstig Vormings Onderwijs - regelt landelijk het godsdienstonderwijs op de openbare scholen. PCGVO heeft gevraagd of zij de verantwoordelijkheid voor het GVO ook in Terneuzen mogen overnemen. Ruben blijft dit werk doen – maar onder PCGVO. Wij hebben daardoor meer uren ter beschikking voor eigen jeugdwerk en missionaire taken. Hieronder vind je het plan dat de Taakgroep Jeugd heeft geschreven om deze uren in te vullen. De Algemene Kerkenraad heeft op 10 januari 2012 ingestemd met uitvoering van dit plan. Het plan werd door de kerkenraad betiteld als ambitieus, gedreven en doordacht. Daarmee maakt de kerkenraad ook een hele bewuste keuze. Een keuze om te investeren in missionair bezig zijn. Een keuze om ons als kerk te laten zien in de samenleving van Terneuzen. Een keuze ook om samen te werken om het evangelie bij meer mensen bekend te maken. Een gedurfde keuze om in deze tijd een dergelijke investering te doen. In financiële zin gaat het om € 7000,= subsidie op jaarbasis die we nu mislopen door GVO niet meer te geven. In menselijke zin betekent dit dat we meer tijd vrijmaken voor jongeren. Wij verwachten dat er werfkracht van uit zal gaan.

Inleiding


Als Protestantse Gemeente Terneuzen willen we missionair bezig zijn. Die gedachte komt terug op veel vergaderingen. Het probleem is echter dat de Evangelisatie Commissie is gestopt. Iets wat onze voornaamste missionaire bezigheid zou moeten zijn, bestaat niet meer.
Daarnaast komen we in de kerk nagenoeg geen twintigers meer tegen. Uit de statistieken van de kerkrentmeesters blijkt zelfs dat onder hen de uitschrijvingen het grootst zijn. Wel een interessante doelgroep: Jonge krachtige mensen in de bloei van hun leven. Ideaal voor de kerk, maar waar zijn ze?
Missionair bezig willen zijn en het ontbreken van twintigers. Twee ‘uitdagingen’ die we als Taakgroep Jeugd graag aan willen gaan. Wij willen twintigers in de kerk persoonlijk gaan benaderen. Dat alleen al is missionair bezig zijn. Maar we willen meer, veel meer. Deze missionaire activiteit - beter gezegd: dit missionaire proces - willen we uitbreiden met andere evangelisatie acties en samenwerkingsverbanden met scholen voor voortgezet onderwijs, seculier jeugdwerk en andere kerken. Voor dit alles is het echter van belang om de gemeente toe te rusten om missionair te worden.
Onze basis is namelijk niet onszelf of onze creativiteit, maar niemand minder dan God zelf! Zonder Hem hebben al onze acties geen enkele zin en zonder Hem zullen deuren gesloten blijven. Maar met Hem zijn er mogelijkheden en staan we sterk! Denk in die mogelijkheden, denk verticaal!

Doelen


1. Wij willen de gemeente toerusten om God uit te stralen in woord en daad.
2. Wij willen jongeren van 10-25 jaar in Terneuzen vertellen over de geweldige boodschap van Jezus voor hen.
3. Wij willen voor de jongeren van 18-25 jaar van onze gemeente (en via hen alle jeugd van Terneuzen) een ontmoetingsplek creëren en faciliteren, rondom maatschappelijke- en geloofsthema’s.
4. Wij willen als kerk in de wijk actief zijn (samenwerking seculier jeugdwerk/ gemeente).
5. Wij willen op het voortgezet onderwijs aanwezig zijn om te vertellen over God, Jezus, geloof en zingeving (samenwerking met VO scholen).

Onze visie


Aan de basis van deze doelen ligt onze visie die we hier nog even toelichten.
Relationeel jongerenwerk
Ons jongerenwerk is relationeel. Wij bouwen relaties op met jongeren en delen met hen de boodschap van God en Jezus. Wij faciliteren ontmoetingen van jongeren met elkaar. Zonder ontmoeting leren jongeren elkaar niet kennen en ontwikkelen ze geen band met geloof en kerk. Relationeel jongerenwerk is missionair. Je ziet dat het werkt. Er zijn jongeren die andere jongeren meenemen naar de LEVELs of naar een Jeugddienst.
Dit gaan we verder uitbreiden. Zodat steeds meer jongeren elkaar gaan ontmoeten rondom geloof.

LEVEL25


Na LEVEL17 hebben we geen ontmoetingsplek meer voor jongeren van 18-25 jr. Er is wel een gespreksgroep bij Huub Smeets, maar een zelfde concept als de LEVELs is er niet. De gespreksgroep van Huub Smeets voorziet in een behoefte van de jongeren en Huub. Wij willen aanvullend een laagdrempelige ontmoetingsplek creëren voor jongeren in de leeftijd van 18-25 jr.
Hier ontmoeten jongeren elkaar rondom maatschappelijke- en geloofsthema’s. De bedoeling is dat hieruit netwerkgroepen van jongeren ontstaan.


Missionair bezig zijn


Wij zeggen het in onze kerken niet altijd zo duidelijk, maar… Er is eigenlijk niets mooiers dan God aanbidden en zijn geweldige plan met ons en de wereld met anderen te delen. Jezus stuurt zijn apostelen niet voor niets op pad om alle volken tot zijn discipelen te maken. Wij worden allemaal - ook in het hier en nu - opgeroepen om ons licht voor alle mensen te laten schijnen, zodat anderen door ons God zullen vinden als belangrijkste waarde van het leven.
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In onze postmoderne tijd hebben we onze eigen waarheden en kiezen we als mens zelf wat goed voor ons is. Het evangelie moet dan maar net in ons straatje passen willen we het omarmen.
Wij willen dan ook met onze acties aansluiten bij de belevingswereld van de postmoderne mens. Dat betekent bijv. dat we meer een beroep moeten doen op de zintuigen dan op de logica.
Het goede nieuws van Jezus willen we verspreiden via relaties. Dat houdt in dat we de persoon in kwestie serieus nemen en eerst naar zijn/haar verhaal luisteren alvorens over het evangelie te beginnen. De kans is zelfs veel groter dan dit laatste pas een tijd later gebeurd.
 

Geestelijk  aspect


Missionair bezig zijn is meer dan alleen maar leuke acties verzinnen. We zijn hierbij afhankelijk van God. Een actie is niet één of andere goocheltruc, maar een middel om in gesprek te komen met mensen over hun leven en wat God voor hen kan betekenen.
Hoewel we proberen aan te sluiten bij de ander en we het evangelie toch zo relevant mogelijk voor hem/haar willen maken, moeten we ook beseffen dat het iets anders is dan het verkopen van een brood. De essentie is anders. Net zoals God er grote vreugde in heeft als iemand bij Hem terugkomt, zo heeft zijn tegenstander er alle vreugde in als iemand bij God wegblijft.
Het gebed, de vraag om Gods steun voor onszelf en degenen tot wie we ons richten. Daarbij is het van groot belang dat de gemeente meebid. Dat is ongelooflijk krachtig! Het ‘samen staan we sterk’ gaat hier zeker op! Ook zijn de regelmatige voorbeden in onze kerkdiensten en gebedsgroep belangrijk.
Missionair bezig zijn is niet gemakkelijk te meten. We kunnen mensen niet in hun hart kijken. We zullen wel de (kerkelijke) opkomst tellen en zien of acties al dan niet hun vruchten afwerpen. Wij mogen God helpen en alleen Hijzelf zal de werkelijke vruchten ervan zien. De een zal mensen vertellen over God, maar het kan zijn dat de ander hiervan pas vele jaren later de vruchten van ziet.


Zeven actiepunten


Om dit tot stand te brengen willen we in 2012 zeven ‘acties’ ondernemen.

1. De gemeente toerusten om missionair te worden. Hierbij willen we samen werken met de predikanten.
- Bindert Hovinga is samen met Ko Steketee (Elim) afgelopen jaar al eens met dit thema bezig geweest. Mogelijk is hier op één of andere manier een vervolg aan te geven. Verder valt te denken aan themadiensten, het organiseren van een missionaire zondag en dergelijke. Vanuit het Werkteam kunnen ideeen en aanzetten worden gegeven richting missionair gemeentezijn.
-  Toerusting gaat iedereen aan. Missionair zijn gaat niet alleen degene aan die de acties bedenken of uitvoeren, maar het is iets van de hele gemeente. Ook het meedenken en het ontwikkelen van beleid vanuit de kerkenraden is hierin belangrijk.
2. Alle leden van de Protestantse Gemeente Terneuzen tussen de 18 en 25 jaar in kaart brengen. Daarbij inventariseren in hoeverre zij al betrokken zijn bij de kerk.
-  Alle leden tussen de 18 en 25 jaar waarvan wij niets weten of die niet kerkelijk betrokken zijn gaan wij bellen om achter hun gegevens (voornaam) en hun behoeften (willen ze wel iets met de kerk?) te komen.
-  Wij plannen een avond waarop de door ons gebelde jongeren bij elkaar kunnen komen voor ontmoeting en gesprek. Niet met als doel om ze het geloof op te dringen, maar om ze met elkaar in contact te brengen. (Relationeel jongerenwerk.)
-  Jongeren die niet op de uitnodiging van een avond willen ingaan zullen wij bezoeken – mits gewenst. Deze bezoeken zullen in eerste instantie door de jeugdwerker worden afgelegd. Afhankelijk van de hoeveelheid bezoekjes kunnen we dit spreiden over een aantal mensen.
-  Het is de bedoeling dat de groep(en) zichzelf gaat sturen en dat wij alleen nog faciliteren.
-  Het in kaart brengen en het uitnodigen/bezoeken van deze jongeren blijft een jaarlijks terugkerende bezigheid.
3. Samenwerken met scholen voor voortgezet onderwijs in Terneuzen.
-  Op de scholen gaan wij contacten leggen met jongeren en hun behoeften inventariseren.
-  Daarnaast willen we ook de behoefte van de scholen inventariseren. Mogelijk liggen er op het gebied van identiteit of Godsdienst mogelijkheden om samen te werken. Bijv. in het verzorgen van lessen, presentaties of evenementen op scholen. Met de christelijke basisscholen hebben we al succesvolle ervaringen opgedaan met deze aanpak.
4. Samenwerken met het seculier jeugdwerk in Terneuzen.
- De samenwerking met het seculiere jeugdwerk in Terneuzen is van belang om in contact te komen met de jongeren in de wijken.
-  Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om met de gemeente Terneuzen samen te gaan werken. Hiermee vergroten we onze naamsbekendheid en bieden we de gemeenschap een helpende hand.
5. Een zomersportweek organiseren met de bedoeling om over Jezus te vertellen.
- Deze sportweek zal gedeeltelijk worden georganiseerd door Athletes in Action. Een inmiddels beproefd concept dat wereldwijd goed aanslaat. Jongeren gaan een wijk in en komen d.m.v. sport en spel in contact met andere jongeren. Daarbij wordt er in de pauzes op een eigentijdse creatieve manier over Jezus verteld. Denk hierbij aan de toneelstukjes in de jeugddiensten.
-  Deze sportweek valt perfect binnen onze visie. We gaan heel actief missionair aan de slag. Voor de sportweek is er een voorbereidingsweek, waarbij de jongeren tot bezinning komen en worden voorbereid om hun evangelisatieweek.
-  De sportweek komt elk jaar weer terug. Daarnaast is het de taak van ons, als plaatselijke gemeente, om de jongeren die in aanraking zijn gekomen met het geloof op te vangen. Dit kan door ze te bezoeken, door contactmomenten te organiseren, filmavonden, koppeling aan de Levels, sporten etc.
 - Op de site http://www.athletesinaction.nl/ lees je meer over deze organisatie.
6. De KIDS Express jaarlijks in de wijken van Terneuzen neerzetten.
- De KIDS Express zijn 5 caravans die in een wijk worden neergezet. Elke caravan staat voor een ander verhaal uit de Bijbel en voor een ander thema.
-  De KIDS Express vertelt over de reis van Rob, Esmee en Rachel door de tijd: van nu naar de tijd van de Bijbel en weer terug. De Bijbelse avonturen van Rob, Esmee en Rachel blijken van alles te maken te hebben met hun eigen leven, in hun eigen buurt.
-  Kids Express is ontwikkeld door JOP. Op de site http://www.kids-express.nl/ lees je hier meer over.
7. Op missionair gebied samenwerken met andere kerken. Er zijn andere kerken in Terneuzen met ervaring op gebied van evangeliseren.
- Om continuïteit te bereiken in ons missionair jongerenwerk, is het van belang om samen te gaan werken met andere kerken. Kennis delen en krachten bundelen. Samen sterk.
- Als gemeente van Christus is het van belang om naar de buitenwereld als eenheid te opereren. Die verdeeldheid heeft ons een negatief imago gegeven.
-  Onderzoeken naar de mogelijkheid om jeugdactiviteiten aan elkaar te koppelen.

Tot slot


Wij realiseren ons dat we een uitdagend plan neerleggen! Wij begeven ons deels op gebieden waarmee we minder ervaring hebben.  We gaan op zoek naar mensen die onze plannen mee willen helpen uitvoeren. Wij zullen samenwerking zoeken met organisaties in Terneuzen. We zullen ook gebruik maken van de ervaring die opgedaan is door organisaties op gebied van evangelisatie, zoals Athletes in Action, JOP Kids Express. De Taakgroep Jeugd zal met haar jeugdwerker een behoorlijk deel van het plan uitvoeren. Maar, zoals gezegd is support vanuit kerkenraden en gemeente onontbeerlijk om e.e.a. tot een succes te maken.
Wij denken in mogelijkheden.  Wij denken verticaal in ons horizontale handelen voor de wereld om ons heen.
Wij danken de Algemene Kerkenraad voor het vertrouwen om deze plannen uit te voeren.

januari 2012 JOP Terneuzen Taakgroep Jeugd

Gerelateerd artikel:

Succesvol jeugdwerk

 

terug