Organisatie Organisatie

1. Inleiding

In dit document wordt invulling gegeven aan alle functies en organen die de  Wijkgemeente 1 van  de Protestantse Gemeente te Terneuzen (PGT) heeft. Dit is een zogenaamd “levend” document. In  de loop van jaren zullen namen en functies veranderen en naar behoefte zullen organen en  structuren worden aangepast. De eerste herziening van dit document heeft dan ook plaatsgevonden  in 2016, als voorbereiding op de samenvoeging van de wijkgemeente Noord en wijkgemeente Zuid  tot één nieuwe Wijkgemeente 1. Daarbij zijn functies in elkaar gevloeid en is gekozen voor  pragmatischer werken binnen de wijkgemeente en de secties.  
De plaatselijke regelingen van de algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden vormen een  onlosmakelijk geheel met dit document en staan boven hetgeen hieronder beschreven wordt. 

2. Visuele weergave organisatiemodel PGT

Het uitgangspunt voor het organisatiemodel van de PGT is de zogenaamde piramide. Elk orgaan  van onze gemeente heeft een verbinding met één of meerdere andere organen. De bedoeling hiervan is dat alles in elkaar grijpt en dat we continu verbinding hebben met elkaar. Zodoende valt niemand  buiten de boot en blijven we een stevig geheel.

 

3. Organogram Protestantse Gemeente te Terneuzen

4. Samenvatting werkwijze en samenstelling wijkkerkenraad  volgens werkgroepenmodel (officiële samenstelling volgens kerkorde)

Samenstelling kerkenraad met werkgroepen PGT volgens ord. 4­-10

 kerkenraad (onafhankelijk voorzitter, onafhankelijk scriba, 2 predikanten, alle ouderlingen en  alle diakenen die tevens lid zijn van een taakgroep, 1 ouderling­kerkrentmeester)
 kleine kerkenraad (= breed moderamen)
 taakgroepen

Werkwijze en taken wijkkerkenraad PGT volgens ord. 4­10

 tenminste 4 x per jaar voltallig vergaderen
 zie ook plaatselijke regeling  
 leiding geven aan opbouw gemeente
 dienst Woord en sacramenten
 besluiten conform ord. 4­8­7
 vaststellen beleidsplan, plaatselijke regeling, begrotingen en jaarrekeningen
 verkiezing ambtsdragers
 opzicht over gemeenteleden
 afvaardiging naar classicale vergadering

Samenstelling en taken kleine kerkenraad PGT

 moderamen (onafhankelijk voorzitter, onafhankelijk scriba, 1 predikant = zelfde personen als  moderamen wijkkerkenraad)
 1 predikant
 2 ouderlingen en 2 diakenen (gekozen als vertegenwoordigers van de secties door de  wijkkerkenraad)
 bij afwezigheid wordt gezorgd dat er een vaste vervanger aanwezig is
 tenminste 6 x per jaar vergaderen
 instellen taakgroepen
 benoemen leden taakgroepen
 instrueren en toetsen werk taakgroepen aan beleidsplan kerkenraad
 wijkkerkenraad vertrouwt deel taak toe aan kleine kerkenraad en werkgroepen (taakgroepen)

Taken en bevoegdheden algemene kerkenraad volgens ord. 4­9

 overleg met wijkkerkenraden over taak en samenwerking
 treffen van voorzieningen voor de gehele gemeente om recht te doen aan de kerkelijke  verscheidenheid binnen de gemeente
 vermogensrechtelijke aangelegenheden
 rechtspositionele aangelegenheden predikanten en gesalarieerde medewerkers.
terug