Verslag van de gemeenteavond van dinsdag 17 oktober 2017 om 19.30 uur in de Opstandingskerk. Verslag van de gemeenteavond van dinsdag 17 oktober 2017 om 19.30 uur in de Opstandingskerk.
lees meer »
 
Bericht Algemene Kerkenraad naar aanleiding van gemeenteavond 29-11-2016 Bericht Algemene Kerkenraad naar aanleiding van gemeenteavond 29-11-2016
lees meer »
 
Voortgangsbericht 6 september 2016 Voortgangsbericht 6 september 2016Algemene Kerkenraad neemt belangrijk besluit tot samen kerken.

De gemeenten van de Goede Herderkerk en de Opstandingskerk zullen bestuurlijk worden samengevoegd. Dit besloot de Algemene kerkenraad begin september. Dat is een belangrijke stap in de richting naar samen kerken in één kerkgebouw. Lees meer voor de officiele besluitenlijst.
lees meer »
 
Eerste nieuwsbrief implementatiecommissie juli 2016 Eerste nieuwsbrief implementatiecommissie juli 2016
Hoe gaat het nu verder met het samenvoegen van de wijkgemeenten noord en zuid?
lees meer »
 
voortgangsbericht Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen voortgangsbericht Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen
Van de Algemene Kerkenraad – voortgangsbericht Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen
 
Als vervolg op het proces kennen en horen van de gemeente heeft de Algemene Kerkenraad in zijn besluitvormende vergadering van 7 juni jl. besluiten genomen over de volgende , op de gemeenteavond van 24 mei jl. gepresenteerde voorgenomen standpunten:
   1. Wanneer beginnen met één kerkdienst
   2. Invulling van de beroepskrachten
   3. Gebouwen
   4. Implementeren  -  in toepassing brengen
De volledige besluitvorming, opdrachten aan implementatiecommissie en werkgroepen, samenstelling en opzet implementatiecommissie en werkgroepen, als ook het verslag van de gemeenteavond van 24 mei jl. kunt u lezen/volgen via de website: www.pgterneuzen.nl    (zie onder)
Van harte hoop ik dat wij als  gemeente,  met de nodige zorgvuldigheid en betrokkenheid , in goede harmonie de voortgang van dit proces Toekomst  PGT mogen vervolgen.
Met vriendelijke groet, Sien de Mol-Marcusse – voorzitter AK
 
 
Besluitvorming AK 7 juni 2016 inzake Toekomst PGT Besluitvorming AK 7 juni 2016 inzake Toekomst PGT
Samenvatting (klik op meer voor het volledige document):

1. Wanneer beginnen met één kerkdienst
  • Per 1 januari 2017 “om en om” kerken, Wisselen per maand

2. Invulling van de beroepskrachten
  • Inkrimpen formatie om financiële redenen
  • Professioneel jeugdwerk wordt voor tenminste 2 jaar voortgezet
  • Nieuwe taakverdeling beroepskrachten t.b.v. hele gemeente
  • Dominee beroepen voor <0,75 fte
  • Kerkelijk werker met pensioen in 2018, niet vervangen
  • 2021 emeritaat ds. Smeets: evaluatie en nieuw beslismoment

3. Gebouwen
  • Eén van de kerkgebouwen wordt afgestoten in 2019
  • Na keuze voor gebouw vindt eerst nog verbouwing plaats

4. Implementatie
  • De AK stelt een implementatiecommissie en (voorshands) drie werkgroepen in
lees meer »
 
Opdrachten implementatiecommissie en werkgroepen Opdrachten implementatiecommissie en werkgroepen
Samenvatting:

1. Opdrachtformulering implementatiecommissie
De implementatiecommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de veranderingen die behoren tot het proces ‘Toekomst Protestantse Gemeente Terneuzen’.

2. Opdrachtformulering werkgroep eredienst
De werkgroep eredienst wordt gevormd door de leden van de taakgroepen eredienst noord en zuid en op hun verzoek wordt de werkgroep aangevuld met andere belanghebbenden

3. Opdrachtformulering werkgroep gebouwen
De werkgroep gebouwen is verantwoordelijk voor het opstellen van een advies voor het gebruik van één kerkgebouw als plaats van samenkomst voor de samengevoegde wijkgemeenten noord en zuid.

4. Opdrachtformulering werkgroep beroepskrachten
De werkgroep beroepskrachten heeft als eerste opdracht het opstellen van een haalbare formatieve verdeling van de beroepskrachten, rekening houdend met de voorstellen en besluiten van de AK.

5. Opdrachtformulering werkgroep pastoraat/diaconaat (t.z.t.)
Het instellen van een werkgroep pastoraat/diaconaat zal op enig moment in het proces nodig zijn en ligt in het verlengde van werkgroep personele bezetting.

6. Betrekken van vrijwilligers bij het proces van samengaan van de wijkgemeenten
Met “vrijwilligers” worden alle gemeenteleden bedoeld die op een of andere manier een rol vervullen in of rond de eredienst of activiteiten organiseren.
 
lees meer »
 
Samenstelling en opzet implementatiecommissie en werkgroepen Samenstelling en opzet implementatiecommissie en werkgroepen
lees meer »
 
Verslag van de gemeenteavond Verslag van de gemeenteavond
Verslag van de gemeenteavond Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen, gehouden op dinsdag 24 mei 2016 in de Opstandingskerk
lees meer »
 
Nieuws van de Werkgroep Gebouwen Nieuws van de Werkgroep Gebouwen


In de nieuwsbrief van 12 februari hebben wij gemeld dat er verschillende kandidaten belangstelling hebben voor aankoop van de Opstandingskerk. Met één kandidaat zijn we op dit moment serieus in gesprek. Wij hopen over een maand meer zicht te hebben over de kans van slagen. De optie voor verkoop van de Goede Herderkerk blijft gewoon openstaan als er zich kandidaten aanbieden.
lees meer »
 
Gemeenteavond Toekomst 24 mei Gemeenteavond Toekomst 24 mei
lees meer »
 
Verslag beraadsdagen Verslag beraadsdagen
zie hiervoor: http://www.pgterneuzen.nl/beraadsdagen
 
2016-04-30 Publicatie adviesrapport en presentatie Werkgroep Toekomst 2016-04-30 Publicatie adviesrapport en presentatie Werkgroep Toekomst
klik op de link voor de pdf van het adviesrapport en de presentatie hiervan.
 
2016-03-08 Presentatie voor enquettegroep 8 maart 2016 2016-03-08 Presentatie voor enquettegroep 8 maart 2016
klik hier
 
2016-02-02 AK presentatie Toekomst voor gez AK-WK 2016-02-02 AK presentatie Toekomst voor gez AK-WK
klik hier
 
2016-02 Start Werkgroep Toekomst PGT 2016-02 Start Werkgroep Toekomst PGT
hier het laatste nieuws, graag ieders medewerking!
lees meer »
 
2015-11-17 Bericht van de Algemene Kerkenraad 2015-11-17 Bericht van de Algemene Kerkenraad
Van de Algemene Kerkenraad
 
Beste gemeenteleden,
 
Ter kennisneming bevelen we het lezen van onderstaad verslag, rapportage en genomen Ak besluit, van harte bij u aan.
 
1. Verslag gemeenteavond Protestantse gemeente te Terneuzen (PGT) van 20 oktober 2015.
2. Rapportage van het beraad in de PGT over het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk tussen man en vrouw in de maanden april en mei 2015.
3. Besluit Algemene Kerkenraad (AK) ( 3 november 2015) over het zegenen van andere levensverbintenissen .......
4. AK presentatie: Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Sien de Mol-Marcusse           Tamara Platteeuw–Visser                                       
voorzitter AK                             scriba AK
 
 
 
2015-07-14 Nieuws van de algemene kerkenraad 2015-07-14 Nieuws van de algemene kerkenraad
     1. Presentatie eindverslag met aanbevelingen van de commissie “Toekomst Protestantse
        gemeente te Terneuzen”
     2. Volledig verslag van deze presentatie en gedachtewisseling met de commissie op de
        gemeenteavond  dd. 29 juni 2015.

en de voortgangsplanning.
lees meer »
 
nieuwsbrief implementatiecommissie maart 2017 nieuwsbrief implementatiecommissie maart 2017
lees meer »
 
Eindrapport implementatiecommissie finaal met besluit AK 7mrt2017 Eindrapport implementatiecommissie finaal met besluit AK 7mrt2017
lees meer »
 
2015-09-17 Bericht van de Algemene Kerkenraad 2015-09-17 Bericht van de Algemene Kerkenraad
lees meer »
 
2015-06-29 Verslag gemeenteavond en slides 2015-06-29 Verslag gemeenteavond en slides
Gemeenteavond n.a.v. presentatie en aanbevelingen Commissie Toekomst
lees meer »
 
Samenstelling organisatie taken verantwoordelijkheden organen PGT definitief Samenstelling organisatie taken verantwoordelijkheden organen PGT definitief
lees meer »
 
Update van de algemene Kerkenraad - 16 maart 2015 Update van de algemene Kerkenraad - 16 maart 2015
Van de algemene kerkenraad:
- uitnodiging sectieavond/groothuisbezoek
- samenvattend verslag van de gemeenteavond 23 februari 2015
   met dank aan Suzette de Bruijne (notulist AK) en Joke Steeneveld (regioadviseur PKN)
- eerstvolgende gemeenteavond 29 september 2015 ( zie ook genoemd in uitnodiging)
lees meer »
 
Proces gemeenteberaad voorjaar 2015 Proces gemeenteberaad voorjaar 2015
Kunnen levensverbintenissen tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, als verbond van liefde en trouw, worden gezegend in de Protestantse Gemeenten Terneuzen. Deze vraag staat centraal bij het gemeenteberaad, waarvoor de Algemene Kerkenraad u graag uitnodigt. ...
lees meer »
 
Berichten Algemene Kerkenraad Berichten Algemene Kerkenraad
lees meer »
 
Verslag gemeenteavond 13 mei 2014 en slides Verslag gemeenteavond 13 mei 2014 en slides
lees meer »
 
Nieuws van de voorzitter van de Algemene Kerkenraad - 26 mei 2014 Nieuws van de voorzitter van de Algemene Kerkenraad - 26 mei 2014
lees meer »
 
Samenstelling en opdracht commissie "Toekomst PGT" - 26 mei 2014 Samenstelling en opdracht commissie "Toekomst PGT" - 26 mei 2014
lees meer »
 
Nieuwsbrief implementatiecommissie over samenvoeging Noord en Zuid Nieuwsbrief implementatiecommissie over samenvoeging Noord en Zuid
lees meer »
 
Verslag gemeenteavond 29 november Verslag gemeenteavond 29 november
lees meer »